Latest
SQLiteFlow
$2.99 -> $1.99
2 hour(s) ago
Not rated

HUJI VIDEO - Retro Camcorder
$2.99 -> $1.99
2 hour(s) ago
Not rated

Pro Mirror Cast for TCL TV
$4.99 -> $2.99
3 hour(s) ago
Based on 242 reviews.

Articulate it! Pro
$46.99 -> $22.99
3 hour(s) ago
Based on 266 reviews.

 

Emniyet Te?kilat? Mevzuatlar?

Version: 1.0
Category: Utilities
4 day(s) ago
Price: $2.99
$1.99

Not rated
Emniyet Te?kilat? Mevzuatlar? uygulamam?z reklams?zd?r. Bir kere sat?n al?n, ömür boyu güncel içeriklere sahip olun.

Uygulamam?z devaml? güncellenerek, yeni içerikler eklenmeye devam etmektedir.
?nternet kullanmadan okuman?n tad?n? ç?kar?n.

Uygulamam?z?n içerikleri;

*Türk Ceza Kanunu
*Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?
*Ceza Muhakemesi Kanunu
*Emniyet Te?kilat? Kanunu
*Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
*Adli ve Önleme Aramalar? Yönetmeli?i
*Adli Kolluk Yönetmeli?i
*Aklama Suçu ?ncelemesi Hakk?nda Yönetmelik
*Emniyet Genel Müdürlü?ü Hizmetiçi E?itim Yönetmeli?i
*Emniyet Genel Müdürlü?ü Kadrolar?na Polis Memuru ve Komiser Yard?mc?s? Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak S?nav Yönetmeli?i
*Emniyet Genel Müdürlü?ü Trafik Kurulu?lar? Eskort Yönetmeli?i
*Emniyet Hizmetleri S?n?f? Ba? Polis Memuru ve K?demli Ba? Polis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslar?na Dair Yönetmelik
*Emniyet Hizmetleri S?n?f? Bran? Yönetmeli?i
*Emniyet Hizmetleri S?n?f? Mensuplar? Atama ve Yer De?i?tirme Yönetmeli?i
*Emniyet Hizmetleri S?n?f? Mensuplar? K?yafet Yönetmeli?i
*Emniyet Hizmetleri S?n?f? Personel Rütbe Terfileri ve De?erlendirme Kurullar?n?n Çal??ma Usul ve Esaslar?na ?li?kin Yönetmelik
*Emniyet Te?kilat? Personeli Kimlik Kartlar? Yönetmeli?i
*Emniyet Te?kilat? Sa?l?k ?artlar? Yönetmeli?i
*Güvenlik Soru?turmas? ve Ar?iv Ara?t?rmas? Yönetmeli?i
*Hakk?nda Dava Aç?lan Polis için Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esaslar? Hakk?nda Yönetmelik
*Kimlik Bildirme Kanunun Uygulanmas? ile ?lgili Hakk?nda Yönetmelik
*Mal Bildiriminde Bulunulmas? Hakk?nda Yönetmelik
*Nakdi Tazminat ve Ayl?k Ba?lanmas? Hakk?nda Yönetmelik
*Nöbetçi Memurlar?n Görev ve Sorumluluklar? ?le Çal??ma ?ekillerini Gösterir Yönetmelik
*Polis Çevik Kuvvet Yönetmeli?i
*Sabotajlara Kar?? Koruma Yönetmeli?i
*Yakalama,Gözalt?na Alma ve ?fade Alma Yönetmeli?i
*Ücretsiz veya ?ndirimli Seyahat Kartlar? Yönetmeli?i
*Asayi?e Müessir Baz? Fiillerin Önlenmesi Hakk?nda Kanun
*6136 Ate?li Silahlar ve B?çaklar ?le Di?er Aletler Hakk?nda Kanun
*2566 Baz? Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Ayl?k Ba?lanmas? Hakk?nda Kanun
*5395 Çocuk Koruma Kanunu
*3152 ?çi?leri Bakanl??? Te?kilat ve Görevleri Hakk?nda Kanun
*Kabahatler Kanunu
*5607 Kaçakç?l?kla Mücadele Kanunu
*2918 Karayollar? Trafik Kanunu
*1774 Kimlik Bildirme Kanunu
*4483 Memurlar ve Di?er Kamu Görevlilerinin Yarg?lanmas? Hakk?nda Kanun
*2330 Nakdi Tazminat ve Ayl?k Ba?lanmas? Hakk?nda Kanun
*5682 Pasaport Kanunu
*4652 Polis Yüksek Ö?retim Kanunu
*2941 Seferberlik ve Sava? Hali Kanunu
*3713 Terörle Mücadele Kanunu
*2911 Toplant? ve Gösteri Yürüyü?leri Kanunu
*Emniyet Te?kilat? Disiplin Tüzü?ü
*Polis Bak?m ve Yard?m Sand??? Tüzü?ü (Çok yak?nda...)
No release note